Pristup informacijama od javnog značaja

Pravo na pristup informacijama

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Stručne službe, može se podneti :

  •  u pisanoj formi na adresu: Nišavski upravni okrug , 18 000 Niš, Strahinjića bana bb, ili lično predajom pisanog zahteva u pisarnici okruga, treći sprat, kancelarija broj 24, u vremenu od 7,30 – 15,30 radnim danima, na istoj adresi;
  •  elektronskom poštom na adresu: sekretarica@nis.okrug.gov.rs ;

Za pristup informacijama, ne vrši se naknada troškova.

Zahtev za pristup informacijama može podneti svako.

U zahtevu mora biti naveden razlog traženja informacija.

Pravo se može ostvariti uvidom u dokument, kopiranjem istog ili obezbeđenjem elektronske kopije dokumenta.

Organ vlasti preko stručne službe je dužana da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice organa od koga je informacija tražena.

Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu životne sredine ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.

Ako organ vlasti nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome, najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva.

Ako organ vlasti na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku, osim u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.

Bitno je da se u zahtevu jasno navede koja se informacija traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi, tj. što precizniji opis informacije, zatim naziv organa i podaci o tražiocu (ime i prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt) i način dostavljanja informacije. Zahtev mora da sadrži razloge za zahtev kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Detaljnije informacije o pravu na pristup informacijama možete naći na internet stranici Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, www.poverenik.rs

Na toj internet adresi možete naći i obrazac zahteva za pristup informacijama, kao i obrazac žalbe za slučaj da zahtevu ne bude udovoljeno.

U nastavku se nalaze primeri obrazaca za podnošenje zahteva i žalbi:

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig