Pristup informacijama od javnog značaja

Pravo na pristup informacijama

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Stručne službe, može se podneti :

  •  u pisanoj formi na adresu: Nišavski upravni okrug , 18 000 Niš, Strahinjića bana bb, ili lično predajom pisanog zahteva u pisarnici okruga, treći sprat, kancelarija broj 24, u vremenu od 7,30 – 15,30 radnim danima, na istoj adresi;
  •  elektronskom poštom na adresu: pisarnica@nis.okrug.gov.rs ;
  •  usmeno, na zapisnik u Stručnoj Službi Okruga, na pomenutoj adresi kod lica ovlašćenog za postupanje po zahtevu (Jovanović Boban), treći sprat, kancelarija broj 24.

Za pristup informacijama, ne vrši se naknada troškova.

Zahtev za pristup informacijama može podneti svako.

U zahtevu mora biti naveden razlog traženja informacija.

Pravo se može ostvariti uvidom u dokument, kopiranjem istog ili obezbeđenjem elektronske kopije dokumenta.

Stručna služba je dužna da postupi po zahtevu bez odlaganja a najduže u roku od 48 sati, izuzetno 15 dana ili do 40 dana kada je to predviđeno zakonom.

Stručna služba će rešenjem odbiti zahtev ukoliko postoje razlozi definisani zakonom.

Na rešenje kojim se zahtev odbija, podnosilac ima pravo žalbe, odnosno da pokrene upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja, odn. u roku od od 60 dana od isteka roka u kome je trebalo postupiti po zahtevu. Pravo na žalbu podnosilac ima i u slučaju da organ ne udovolji zahtevu niti donese rešenje kojim se zahtev odbija.

Podnosilac ima pravo žalbe odnosno da pokrene upravni spor, na zaključak kojim se zahtev odbacuje kao neuredan.

Bitno je da se u zahtevu jasno navede koja se informacija traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi, tj. što precizniji opis informacije, zatim naziv organa i podaci o tražiocu (ime i prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt) i način dostavljanja informacije. Zahtev mora da sadrži razloge za zahtev kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Detaljnije informacije o pravu na pristup informacijama možete naći na internet stranici Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, www.poverenik.rs

Na toj internet adresi možete naći i obrazac zahteva za pristup informacijama, kao i obrazac žalbe za slučaj da zahtevu ne bude udovoljeno.

U nastavku se nalaze primeri obrazaca za podnošenje zahteva i žalbi:

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig