Грађевинско-урбанистичка инспекција

Драган ЂорђевићРепублички грађевинско-урбанистички инспектор,

Координатор са седиштем у Нишу

Сектор за инспекцијски надзор
Одељење за инспекцијске послове грађевинарства и урбанизма

Одсек за инспекцијске послове Ниш

Контакт:канцеларија број 5
018 523 473
dragan.djordjevic@mgsi.gov.rs
Територијална надлежност:Град Ниш, Зајечарски,Пчињски-општине и Поморавски округ

Опис послова:Врши сложеније инспекцијске надзоре у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом и припрема и врши непосредан надзор над инспекцијским пословима поверених Аутономној покрајини; организује заједничке инспекцијске прегледе на објектима од значаја за Републику и надзор над пословима поверених јединицама локалне самоуправе и организује и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима у органима општинске и градске управе и аутономне покрајине; обавља сложенији инспекцијски надзор над применом закона који регулише област просторног планирања, урбанизма и грађевине, координира надзор над извршавањем одредаба закона и прати исход предузетих мера у инспекцијском надзору; врши сложене инспекцијске надзоре и организује заједничке инспекцијске прегледе у изградњи и употреби високих брана и акумулација напуњених водом, јаловином или пепелом за које је прописано техничко осматрање у оквиру делокруга утврђеног законом; доноси решења и закључке, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве; сачињава програм уклањања објеката и учествује у његовом спровођењу; спроводи принудно извршење решења грађевинских инспектора; учествује на међународним обукама и припрема информације за начелника Одељења; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Драган МитићРепублички грађевинско-урбанистички инспектор
Сектор за инспекцијски надзор
Одељење за инспекцијске послвое грађевинарства и урбанизма

Одсек за инспекцијске послове Ниш

Контакт:канцеларија број 27а
018 505 160
dragan.mitic@mgsi.gov.rs
Територијална надлежност:Ниш општине, Топлички,Пиротски и Јабланички ,Пчињски-град округ

Опис послова:Обавља инспекцијски надзор у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом, врши непосредни инспекцијски надзор над извршавањем одредаба закона и прати исход предузетих мера у инспекцијском надзору; остварује непосредан надзор над радом органа којима је поверено вршење инспекцијског надзора над изградњом и употребом објеката за које издају грађевинску дозволу, издаје обавезне инструкције за извршавање закона и других прописа, као и за вршење поверених послова, и контролише њихово извршавање; припрема и врши непосредан надзор над инспекцијским пословима поверених Аутономној покрајини; организује заједничке акције са инспекторима у органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора над изградњом објеката за које издају грађевинску дозволу и тражи извештаје, податке и обавештења о вршењу поверених послова инспекцијског надзора; поступа по жалбама на решења грађевинског инспектора и прослеђује списе на даљи поступак; припрема и врши инспекцијски надзор над применом закона који регулише област просторног планирања, урбанизма и грађевине; врши контролу донетих просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројекта, контролу спровођења планова, промена стања у простору; сачињава програм уклањања објеката и учествује у његовом спровођењу; припрема извештаје о раду; обавља и друге послове по налоу Начелника Одељења.  
Тања Обрадовић Републички грађевинско-урбанистички инспектор

Аналитичар
Сектор за инспекцијски надзор
Одељење за инспекцијске послове грађевинарства и урбанизма
Одсек за инспекцијске послове  Ниш

Контакт:канцеларија број:5

018 523 473
tanja.obradovic@mgsi.gov.rs

Територијална надлежност:Пчињски, Јабланички, Топлички округ и град Ниш
Опис послова:Усклађује и организује сарадњу инспекције са другим органима државне управе, органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, правосудним и другим органима; усклађује, кординира планове инспекцијског надзора и организује заједничке активности инспекције у оквиру Одељења, као и са другим одељењима и надлежним органима повезаним са радом ове инспекције; координира заједничким акцијама у оквиру Одељења као и заједничким акцијама са другим инспекцијама; организује сарадњу са другим правним и физичким лицима у циљу превентивног деловања и врши сложене инспекцијске надзоре у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом; припрема и врши непосредан надзор над инспекцијским пословима поверених Аутономној покрајини, и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима у органима општинске и градске управе и аутономне покрајине и обавља сложенији инспекцијски надзор над применом закона који регулише област просторног планирања, урбанизма и грађевине и координира надзор над извршавањем одредаба закона и прати исход предузетих мера у инспекцијском надзору; врши контролу донетих просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројекта, контролу спровођења планова, промена стања у простору; учествује на међународним обукама и припрема информације за начелника Одељења; обавља послове прикупљања, анализе и усаглашавања административних података; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Маја Златановић Републичко грађевинско-урбанистичка инспекција

Сарадник за стручно-оперативне финансијске послове 

    
Сектор за инспекцијски надзор
Одељење за инспекцијске послове грађевинарства и урбанизма
Одсек за инспекцијске послове  Ниш

Контакт:канцеларија број:5

018 523 473

Опис послова:Прати финансијске извештаје и документацију економско финансијске природе; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке везане за грађевинско-урбанистичку иснпекцију, учествује у изради записника и решења; учествује у припреми аката у вези са прекршајним поступцима и привредним преступима; води евиденције из делокруга рада инспекције; води друге потребне евиденције; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг