Грађевинско-урбанистичка инспекција

Драган ЂорђевићРепублички грађевински инспектор-самостални саветник,

Руководилац групе са седиштем у Нишу

Група републичке грађевинске инспекције Ниш

Контакт:канцеларија број 5
018 523 473
dragan.djordjevic@mgsi.gov.rs
Територијална надлежност:Пчињски, Јабланички, Нишавски, Топлички, Пиротски округ и Књажевац са Старом планином

Опис послова:Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи; израђује план и извештава о раду Групе, врши сложенији инспекцијски надзор у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом, организује заједничке инспекцијске прегледе на објектима од значаја за Републику и надзор над пословима поверених јединицима локалне самоуправе, организује и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима у органиам општинске и градске управе и аутономне покрајине, доноси решења и подноси пријаве, поступа по жалбама на решење грађевинског инспектора и прослеђује списе на даљи поступак, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Драган МитићРепублички урбанистичко-грађевински инспектор, саветник Ниш
Група републичке урбанистичко – грађевинске инспекције за сарадњу са другим органима, административне и оперативне послове

Контакт:канцеларија број 27а
018 505 160
dragan.mitic@mgsi.gov.rs
Територијална надлежност:Колубарски, Рашки и Расински округ, парна страна Кнез Михајлове, Палилула, Савски венац, Вождовац, Врачар,  Барајево, Лазаревац и Младеновац

Опис послова:

Припрема и врши инспекцијски надзор над применом закона који регулише област просторног планирања, урбанизма и грађевинарства, врши контролу донетих просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, контролу спровођења планова, промена стања у простору, припрема и врши непосредан надзор у изградњи и употрбеи грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом, организује заједничке инспекцијске прегледе на објектима од значаја за Републику и надзор над пословима поверених јединицама локалне самоуправе, организује и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима органима општинске и градсе управе и аутономне покрајине, доноси решења и закључке, подноси пријаве, поступа по жалбама на решење грађевинског инспектора и прослеђује списе на даљи поступак, учествује у изради плана и извештаја о раду Сектора, обавља и друге послове по налогу  помоћника министра.

Предраг МихајловићРепублички урбанистичко-грађевински инспектор, саветник Ниш
Група републичке урбанистичко – грађевинске инспекције за сарадњу са другим органима, административне и оперативне послове

Контакт:канцеларија број 27а
018 505 160

predrag.mihajlovic@mgsi.gov.rs

Територијална надлежност:Пчињски, Јабланички, Нишавски, Топлички и Пиротски округ и Књажевац са Старом планином

Опис послова:

Припрема и врши инспекцијски надзор над применом закона који регулише област просторног планирања, урбанизма и грађевинарства, врши контролу донетих просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, контролу спровођења планова, промена стања у простору, припрема и врши непосредан надзор у изградњи и употрбеи грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом, организује заједничке инспекцијске прегледе на објектима од значаја за Републику и надзор над пословима поверених јединицама локалне самоуправе, организује и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима органима општинске и градсе управе и аутономне покрајине, доноси решења и закључке, подноси пријаве, поступа по жалбама на решење грађевинског инспектора и прослеђује списе на даљи поступак, учествује у изради плана и извештаја о раду Сектора, обавља и друге послове по налогу  помоћника министра.

Тања Обрадовић Републички урбанистичко-грађевински инспектор, самостални саветник Ниш

Руководилац Групе републичке урбанистичко-грађевинске инспекције за сарадњу са другим органима, административне и оперативне послове

Контакт:канцеларија број:5

018 523 473

tanja.obradovic@mgsi.gov.rs

Територијална надлежност:
Опис послова:Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи, израђује план и извештава о раду Групе, учетвује у изради плана и извештаја о раду Сектора, врши непосредан надзор над инспекцијским пословима поверених Аутономној покрајини, организује заједничке инспекцијске прегледе на објектима од значаја за Републику Србију и надзор над пословима поверених јединицама локалне самоуправе, обавља сложенији инспекцијски надзор над применом закона који регулише област просторног планирања. Урбанизма и грађевинарства, координира надзор над извршавањем  одредаба закона и прати исход предузетих мера у инспекцијском надзору, врши контролу спровођења планова, промена стања у простору врши сложене инспекцијске надзоре, доноси решења, подноси пријаве, прати и обавештава о документацији објављеној у Централној обједињеној процедури (ЦЕОП), припрема информације за наченика Одељења, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Маја ЗлатановићСтручно-оперативни финансијски послови, сарадник, Ниш

Контакт:канцеларија број:5

018 523 473

Опис послова:Учествује у изради програма уклањања објеката и његовом спровођењу, прати финансијске извештаје и документацију економско финанисјке природе, припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење инспекцијског надзора, припрема и обрађује податке везане за грађевинско-урбанистичку инспекцију, учестује у изради записника и решења, учествује у припреми аката у вези са прекршајним поступцима и привредним преступима, води евиденцију из делокруга рада инспекције, прати и обавештава о документицији објављеној у Централној обједињеној процедури (ЦЕОП), води друге потребне евиденције, обаља и друге послове по налогу наченика Одељења, односно руководиоца Групе.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг