Ekološka inspekcija

Ljiljana Stojanović Republički inspektor – koordinator za zaštitu životne sredine u  oblasti

upravljanja otpadom, ambalažom i ambalažnim  otpadom

Samostalni savetnik

Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine

Odeljenje za kontrolu postupanja sa otpadom i postupanja sa  ambalažom i ambalažnim otpadom

Kontakt: Kancelarija broj: 8                                    

liljana.stojanovic@ekologija.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 132

Teritorijalna nadležnost: Nišavski i Toplički upravni okrug.
Opis poslova: vrši složenije redovne, vanredne i kontrolne inspekcijske preglede i koordinira inspekcijske preglede u oblasti postupanja sa opasnim otpadom, posebnim tokovima otpada; obavlja složenije inspekcijske preglede u oblasti utvrđivanja ispunjenosti uslova zaštite životne sredine za obavljanje delatnosti postupanja otpadom, i u oblasti utvrđivanja ispunjenosti uslova za dodelu podsticajnih sredstava; obavlja složeniji inspekcijski nadzor radi kontrole operatera koji vrše upravljanje ambalažnim otpadom, kontrolu ispunjenosti uslova za stavljanje ambalaže u promet, kontrolu postupanja sa ambalažom u koju su smeštene hemikalije; obavlja neposredan nadzor nad izvršenjem inspekcijskih poslova poverenih autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave u oblasti upravljanja otpadom i obavlja zajedničke inspekcijske preglede sa inspektorima drugih organa; obavlja inspekcijski nadzor prekograničnog kretanja otpada, i inspekcijski nadzor primene i sprovođenja Bazelske konvencije; inicira i rukovodi formiranjem jedinstvene baze podataka operatera koji postupaju sa otpadom; inicira i rukovodi formiranjem jedinstvene baze podataka operatera koji upravljaju ambalažnim otpadom; donosi rešenja i zaključke, podnosi prijave za privredni prestup, prekršajne i krivične prijave;
Igor Marjanović Republički inspektor – koordinator za zaštitu od jonizujućih zračenja

Samostalni savetnik

               Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine

Odeljenje za zaštitu od jonizujućih i nejonizujućih zračenja

Kontakt:Kancelarija broj: 8

igor.marjanovic@ekologija.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 141

Teritorijalna nadležnost:Zaječarski, Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički, Pčinjski, Rasinski, Raški i Kosovskomitrovački upravni okrug.
Opis poslova:koordinira inspekcijske preglede u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja i nadzor nad sprovođenjem mera radijacione sigurnosti i bezbednosti; postupa po prijavama, predstavkama i žalbama pravnih i fizičkih lica iz oblasti zaštite od jonizujućih zračenja i izveštava o preduzetim merama; obavlja neposredan nadzor nad izvršenjem inspekcijskih poslova poverenih jedinicama lokalne samouprave i organizuje i obavlja zajedničke inspekcijske preglede sa inspektorima drugih organa; postupa po prijavama građana, donosi rešenja, podnosi prijave za privredni prestup, prekršajne i krivične prijave;
Jadranka Lazić

Republički inspektor za zaštitu  životne  sredine u oblasti kontrole poverenih poslova

Savetnik

Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine

Odeljenje za poverene poslove

Kontakt:Kancelarija broj: 8

jadranka.Lazic@ekologija.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 141

Teritorijalna nadležnost:Pčinjski, Jablanički, Nišavski, Pirotski i Toplički, Braničevski i Podunavski upravni okrug.
Opis poslova:Priprema i vrši redovne i vanredne inspekcijske preglede nadzora nad izvršenjem inspekcijskih poslova poverenih autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave; izrađuje zapisnike, nalaže mere i donosi rešenja radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i vrši kontrolu naloženih mera; podnosi prijave za privredni prestup, prekršajne i krivične prijave; izrađuje predlog godišnjeg plana inspekcijskih pregleda iz delokruga Odeljenja; priprema izveštajeo rezultatima navedenih inspekcijskih pregleda; prikuplja, obrađuje i analizira odgovarajuće podatke o izvršenom inspekcijskom nadzoru radi izrade periodičnih i godišnjih  izveštaja o radu;  obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

 

Dragana Šelmić Republički inspektor – koordinator za zaštitu  životne sredine u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih dobara

Samostalni savetnik

Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine

Odeljenje za zaštitu životne sredine u oblasti zaštite

i korišćenja prirodnih dobara

Kontakt: Kancelarija broj: 41

dragana.selmic@ekologija.gov.rs

 Telefon u kanc. 018 505 153

Teritorijalna nadležnost: Nišavski i Toplički upravni okrug
Opis poslova:vrši složenije redovne, vanredne i kontrolne inspekcijske preglede i koordinira inspekcijske preglede u zaštićenim prirodnim područjima, prirodnih vrednosti u oblasti prometa divlje flore i faune, međunarodnog prometa vrstama koje se nalaze na CITES listama, strogo zaštićenih divljih vrsta; obavlja inspekcijski nadzor u oblasti prekograničnog kretanja divlje flore i faune; obavlja neposredan nadzor nad izvršenjem inspekcijskih poslova poverenih jedinicama lokalne samouprave i organizuje i obavlja zajedničke inspekcijske preglede sa inspektorima drugih organa; postupa po prijavama građana, donosi rešenja, podnosi prijave za privredni prestup, prekršajne i krivične prijave;

 

Danica Đekić Republički inspektor – Republički inspektor za zaštitu životne sredine u oblasti zaštite ribljeg fonda

Savetnik

Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine

Odeljenje za zaštitu životne sredine u oblasti zaštite ribljeg  fonda

Kontakt: Kancelarija broj: 41

danica.djekic@ekologija.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 153

 

Teritorijalna nadležnost: Nišavski i Toplički Pirotski i Zaječarski upravni okrug
Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor u oblasti ribarstva, korišćenja ribolovnih voda i ribolovnih voda u zaštićenim prirodnim dobrima, poribljavanje ribolovnih voda, način obavljanja ribolova (rekreativnog i privrednog), alata za obavljanje ribolova i vremena lovostaja riba, prometa riba i nadzor pri uginuću riba; učestvuje u pripremi izveštaja o rezultatima navedenih inspekcijskih pregleda; obavlja neposredan nadzor nad izvršenjem inspekcijskih poslova poverenih jedinicama lokalne samouprave; preduzima mere i radnje kojima sprečava nezakoniti rad izricanjem upravnih i kaznenih mera; postupa po prijavama građana, donosi rešenja, podnosi prijave za privredni prestup, prekršajne i krivične prijave;

 

Slaviša Banković Šef odseka  Viši savetnik

Odsek za velike hemijske udese

Odeljenje za velike hemijske udese, hemikalije i biocidne   proizvode

Kontakt: Kancelarija broj: 12

slavisa.bankovic@ekologija.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 133

 

Teritorijalna nadležnost: Teritorija Republike Srbije
Opis poslova: Rukovodi i koordinira radom Odseka  (planira, usmerava i nadzire rad državnih službenika u Odseku); obavlja najsloženije inspekcijske preglede u oblasti postupanja sa opasnim materijama u Seveso postrojenjima; vrši redovan i vanredan inspekcijski pregled iz oblasti hemikalija, biocidnih proizvoda, zabrane, razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i iz drugih oblasti iz zaštite životne sredine; izrađuje godišnji plan inspekcijskih pregleda iz delokruga Odseka; izrađuje izveštaje o radu Odseka sa predlogom mera za unapređenje rada inspekcije i efikasnijeg otklanjanja uočenih problema; sačinjava mesečne programe rada za državne službenike u Odseku na osnovu plana rada Sektora; prati stanje i izrađuje informacije iz oblasti inspekcijskog nadzora; daje uputstva inspektorima o primeni propisa iz delokruga inspekcije; učestvuje u pripremi stručnih osnova za izradu propisa;

Goran Stojanov Republički inspektor za zaštitu životne sredine

u oblasti kontrole hemikalija i biocidnih proizvoda

Savetnik

Odsek za hemikalije i biocidne proizvode

Odeljenje za velike hemijske udese, hemikalije i biocidne proizvode

Kontakt: Kancelarija broj: 19

goran.stojanov@ekologija.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 159

Teritorijalna nadležnost: Nišavski, Pirotski, Toplički, Jablanički i Pčinjski upravni okrug.
Opis poslova: vrši inspekcijski pregled u oblasti hemikalija, biocidnih proizvoda, zabrane, razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i iz drugih oblasti iz zaštite životne sredine; učestvuje u pripremi izveštaja o rezultatima navedenih inspekcijskih pregleda; obavlja neposredan nadzor nad izvršenjem inspekcijskih poslova poverenih jedinicama lokalne samouprave; preduzima mere i radnje kojima sprečava nezakoniti rad izricanjem upravnih i kaznenih mera; postupa po prijavama građana, donosi rešenja, podnosi prijave za privredni prestup, prekršajne i krivične prijave;

Aleksandar

Cvetković

Republički inspektor za zaštitu životne sredine

u oblasti velikih hemijskih udesa

Savetnik

Odsek za  udese

Odeljenje za velike hemijske udese, hemikalije

Kontakt: Kancelarija broj: 19

aleksandar.cvetkovic@ekologija.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 159

 

Teritorijalna nadležnost: Nišavski, Pirotski, Toplički, Jablanički i Pčinjski upravni  okrug.
Opis poslova: vrši inspekcijski pregled u oblasti hemikalija, biocidnih proizvoda, zabrane, razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i iz drugih oblasti iz zaštite životne sredine; učestvuje u pripremi izveštaja o rezultatima navedenih inspekcijskih pregleda; obavlja neposredan nadzor nad izvršenjem inspekcijskih poslova poverenih jedinicama lokalne samouprave; preduzima mere i radnje kojima sprečava nezakoniti rad izricanjem upravnih i kaznenih mera; postupa po prijavama građana, donosi rešenja, podnosi prijave za privredni prestup, prekršajne i krivične prijave; 
Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig