Еколошка инспекција

Љиљана Стојановић Републички инспектор – координатор за заштиту животне средине у  области

управљања отпадом, амбалажом и амбалажним  отпадом

Самостални саветник

Сектор инспекције за заштиту животне средине

Одељење за контролу поступања са отпадом и поступања са  амбалажом и амбалажним отпадом

Контакт: Канцеларија број: 8                                    

liljana.stojanovic@ekologija.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 132

Територијална надлежност: Нишавски и Топлички управни округ.
Опис послова: врши сложеније редовне, ванредне и контролне инспекцијске прегледе и координира инспекцијске прегледе у области поступања са опасним отпадом, посебним токовима отпада; обавља сложеније инспекцијске прегледе у области утврђивања испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности поступања отпадом, и у области утврђивања испуњености услова за доделу подстицајних средстава; обавља сложенији инспекцијски надзор ради контроле оператера који врше управљање амбалажним отпадом, контролу испуњености услова за стављање амбалаже у промет, контролу поступања са амбалажом у коју су смештене хемикалије; обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе у области управљања отпадом и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима других органа; обавља инспекцијски надзор прекограничног кретања отпада, и инспекцијски надзор примене и спровођења Базелске конвенције; иницира и руководи формирањем јединствене базе података оператера који поступају са отпадом; иницира и руководи формирањем јединствене базе података оператера који управљају амбалажним отпадом; доноси решења и закључке, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве;
Игор Марјановић Републички инспектор – координатор за заштиту од јонизујућих зрачења

Самостални саветник

               Сектор инспекције за заштиту животне средине

Одељење за заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења

Контакт:Канцеларија број: 8

igor.marjanovic@ekologija.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 141

Територијална надлежност:Зајечарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички, Пчињски, Расински, Рашки и Косовскомитровачки управни округ.
Опис послова:координира инспекцијске прегледе у области заштите од јонизујућих зрачења и надзор над спровођењем мера радијационе сигурности и безбедности; поступа по пријавама, представкама и жалбама правних и физичких лица из области заштите од јонизујућих зрачења и извештава о предузетим мерама; обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених јединицама локалне самоуправе и организује и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима других органа; поступа по пријавама грађана, доноси решења, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве;
Јадранка Лазић

Републички инспектор за заштиту  животне  средине у области контроле поверених послова

Саветник

Сектор инспекције за заштиту животне средине

Одељење за поверене послове

Контакт:Канцеларија број: 8

jаdranka.Lazic@ekologija.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 141

Територијална надлежност:Пчињски, Јабланички, Нишавски, Пиротски и Топлички, Браничевски и Подунавски управни округ.
Опис послова:Припрема и врши редовне и ванредне инспекцијске прегледе надзора над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе; израђује записнике, налаже мере и доноси решења ради отклањања утврђених неправилности и врши контролу наложених мера; подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве; израђује предлог годишњег плана инспекцијских прегледа из делокруга Одељења; припрема извештајео резултатима наведених инспекцијских прегледа; прикупља, обрађује и анализира одговарајуће податке о извршеном инспекцијском надзору ради израде периодичних и годишњих  извештаја о раду;  обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

 

Драгана Шелмић Републички инспектор – координатор за заштиту  животне средине у области заштите и коришћења природних добара

Самостални саветник

Сектор инспекције за заштиту животне средине

Одељење за заштиту животне средине у области заштите

и коришћења природних добара

Контакт: Канцеларија број: 41

dragana.selmic@ekologija.gov.rs

 Телефон у канц. 018 505 153

Територијална надлежност: Нишавски и Топлички управни округ
Опис послова:врши сложеније редовне, ванредне и контролне инспекцијске прегледе и координира инспекцијске прегледе у заштићеним природним подручјима, природних вредности у области промета дивље флоре и фауне, међународног промета врстама које се налазе на CITES листама, строго заштићених дивљих врста; обавља инспекцијски надзор у области прекограничног кретања дивље флоре и фауне; обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених јединицама локалне самоуправе и организује и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима других органа; поступа по пријавама грађана, доноси решења, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве;

 

Даница Ђекић Републички инспектор – Републички инспектор за заштиту животне средине у области заштите рибљег фонда

Саветник

Сектор инспекције за заштиту животне средине

Oдељење за заштиту животне средине у области заштите рибљег  фонда

Контакт: Канцеларија број: 41

danica.djekic@ekologija.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 153

 

Територијална надлежност: Нишавски и Топлички Пиротски и Зајечарски управни округ
Опис послова: врши инспекцијски надзор у области рибарства, коришћења риболовних вода и риболовних вода у заштићеним природним добрима, порибљавање риболовних вода, начин обављања риболова (рекреативног и привредног), алата за обављање риболова и времена ловостаја риба, промета риба и надзор при угинућу риба; учествује у припреми извештаја о резултатима наведених инспекцијских прегледа; обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених јединицама локалне самоуправе; предузима мере и радње којима спречава незаконити рад изрицањем управних и казнених мера; поступа по пријавама грађана, доноси решења, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве;

 

Славиша Банковић Шеф одсека  Виши саветник

Одсек за велике хемијске удесе

Одељење за великe хемијскe удесe, хемикалије и биоцидне   производе

Контакт: Канцеларија број: 12

slavisa.bankovic@ekologija.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 133

 

Територијална надлежност: Територија Републике Србије
Опис послова: Руководи и координира радом Одсека  (планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Одсеку); обавља најсложеније инспекцијске прегледе у области поступања са опасним материјама у Севесо постројењима; врши редован и ванредан инспекцијски преглед из области хемикалија, биоцидних производа, забране, развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и из других области из заштите животне средине; израђује годишњи план инспекцијских прегледа из делокруга Одсека; израђује извештаје о раду Одсека са предлогом мера за унапређење рада инспекције и ефикаснијег отклањања уочених проблема; сачињава месечне програме рада за државне службенике у Одсеку на основу плана рада Сектора; прати стање и израђује информације из области инспекцијског надзора; даје упутства инспекторима о примени прописа из делокруга инспекције; учествује у припреми стручних основа за израду прописа;

Горан Стојанов Републички инспектор за заштиту животне средине

у области контроле хемикалија и биоцидних производа

Саветник

Одсек за хемикалије и биоцидне производе

Одељење за великe хемијскe удесe, хемикалије и биоцидне производе

Контакт: Канцеларија број: 19

goran.stojanov@ekologija.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 159

Територијална надлежност: Нишавски, Пиротски, Топлички, Јабланички и Пчињски управни округ.
Опис послова: врши инспекцијски преглед у области хемикалија, биоцидних производа, забране, развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и из других области из заштите животне средине; учествује у припреми извештаја о резултатима наведених инспекцијских прегледа; обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених јединицама локалне самоуправе; предузима мере и радње којима спречава незаконити рад изрицањем управних и казнених мера; поступа по пријавама грађана, доноси решења, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве;

Александар

Цветковић

Републички инспектор за заштиту животне средине

у области великих хемијских удеса

Саветник

Одсек за  удесе

Одељење за великe хемијскe удесe, хемикалије

Контакт: Канцеларија број: 19

aleksandar.cvetkovic@ekologija.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 159

 

Територијална надлежност: Нишавски, Пиротски, Топлички, Јабланички и Пчињски управни  округ.
Опис послова: врши инспекцијски преглед у области хемикалија, биоцидних производа, забране, развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и из других области из заштите животне средине; учествује у припреми извештаја о резултатима наведених инспекцијских прегледа; обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених јединицама локалне самоуправе; предузима мере и радње којима спречава незаконити рад изрицањем управних и казнених мера; поступа по пријавама грађана, доноси решења, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве; 
Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг